Ogłoszenia i komunikaty

Złotów, 07.11.2018r.

Ogłoszenie

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie ogłasza rozpoczęcie naboru osób do zawarcia umowy najmu 2 lokali mieszkalnych położonych w Złotowie przy ul. Wańkowicza 7.

I. Lokal mieszkalny Wańkowicza 7/19, 77-400 Złotów

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:

powierzchnia użytkowa – 47,63 m2 (korytarz, kuchnia, łazienka, 2 pokoje, balkon);

kondygnacja – IV;

wyposażenie techniczne – instalacja wody zimnej, wody ciepłej, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, domofon;

trwałe elementy wyposażenia – mieszkanie w stanie wykończonym, podłogi wykonane z paneli oraz płytek ceramicznych, drzwi wewnętrzne, w łazience płytki ceramiczne z pełnym wyposażeniem.

II. Lokal mieszkalny Wańkowicza 7/27, 77-400 Złotów

Charakterystyka lokalu mieszkalnego:

powierzchnia użytkowa – 55,05 m2 (korytarz, pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka, balkon);

kondygnacja – IV;

wyposażenie techniczne – instalacja wody zimnej, wody ciepłej, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, domofon;

trwałe elementy wyposażenia – mieszkanie w stanie wykończonym, podłogi wykonane z paneli oraz płytek ceramicznych, drzwi wewnętrzne, w łazience płytki ceramiczne z pełnym wyposażeniem.

III. Pozostałe informacje

 1. Lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego Złotowskiego TBS, wybudowany przy wykorzystaniu środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego może być wynajmowany wyłącznie osobie fizycznej.

 2. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego położonego na terenie Złotowa.

 3. Podstawą do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Złotowskiego TBS jest złożenie wniosku na obowiązującym druku, deklaracji o dochodach wraz z kserokopią zeznania podatkowego za rok 2017 oraz oświadczenia – druki do pobrania w biurze Złotowskiego TBS u. Wańkowicza 9 lub na stronie www.zlotowskietbs.pl.

 4. Wypełnione dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór osób do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny położony w Złotowie przy ul. Wańkowicza 7/19” lub „Nabór osób do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny położony w Złotowie przy ul. Wańkowicza 7/27”. Na kopercie należy umieścić dane kontaktowe wnioskodawcy z numerem telefonu. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. Piasta 1, 77-400 Złotów lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie. Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 8 listopada 2018r. do 16 listopada 2018r. do godz. 14.00.

 5. Przyszły najemca zawiera ze Złotowskim TBS umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości:

  Lokal mieszkalny Wańkowicza 7/19 – 45.220,12 zł

  Lokal mieszkalny Wańkowicza 7/27 – 59.399,85 zł

  co stanowi 30% kosztów budowy przypadających na dany lokal.

 6. Ponadto po podpisaniu umowy najmu zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu danego lokalu mieszkalnego. Kwota partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej podlega zwrotowi w chwili opuszczenia lokalu przez najemcę.

 7. Wnioski o wynajęcie mieszkań są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową Złotowskiego TBS w składzie 3 osobowym powoływaną przez Zgromadzenie Wspólników.

 8. Pierwszeństwo w zawarciu ze Spółką umowy najmu lokalu mieszkalnego mają osoby zajmujące samodzielne lokale w zasobach komunalnych Gminy Miasto Złotów, które przed zawarciem umowy najmu przekażą je do dyspozycji Gminy Miasto Złotów.

 9. Zastrzega się prawo do wniesienia kwoty partycypacji w budowie lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla osoby zwalniającej lokal z zasobów komunalnych przez Gminę Miasto Złotów.

 10. Minimalny oraz maksymalny średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku 2017, uprawniający do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Złotowskiego
  TBS Sp. z o.o.:

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

1

1 544,70 zł

5 789,38 zł

2

2 059,60 zł

8 684,07 zł

3

3 089,40 zł

10 613,86 zł

4

4 119,20 zł

12 543,65 zł

5

5 149,00 zł

14 473,45 zł

6

6 178,80 zł

16 403,24 zł

7

7 208,60 zł

18 333,03 zł

 1. Złożenie wniosku przez osoby zainteresowane najmem lokalu mieszkalnego z zasobów Złotowskiego TBS nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy najmu z wnioskodawcą.

PLIKI DO POBRANIA:


Złotów, 18.01.2018r.

KOMUNIKAT

Zarząd Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie przypomina o obowiązku złożenia przez najemców do dnia 31 maja
2018r. deklaracji o dochodach.

1. Najemca jest obowiązany składać Złotowskiemu TBS Sp. z o.o. raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.1

2. W przypadku, gdy:
– złożone przez najemcę w deklaracji oświadczenie jest niezgodne z prawdą, Towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia,
– gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie do 31 maja danego roku, Towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu.1

3. Dochód – należy przez to rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.2

4. Wypełnioną deklarację, w terminie do 31 maja 2018r., należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura Złotowskiego TBS Sp. z o.o., 77-400 Złotów, ul. Wańkowicza 9. Biuro czynne pon.-pt. w godzinach 8 – 15.

5. Druk deklaracji można pobrać ze strony Złotowskiego TBS (www.zlotowskietbs.pl) lub bezpośrednio w biurze Spółki przy ul. Wańkowicza 9.
1 – źródło: Ustawa z dnia 26 października 1995r. O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z
2013r. poz. 255 z poźn. zm.)
2 – źródło: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. O dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. Poz. 966 z późn. zm.)

Do pobrania deklaracja poniżej:

deklaracja

Informacje dla przyszłych najemców lokali mieszkalnych w ramach planowanej inwestycji przy ul. Kocika

1. Lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego Złotowskiego TBS, wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, może być wynajmowany wyłącznie osobie fizycznej.

2. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego położonego na terenie Złotowa.

3. Podstawą do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Złotowskiego TBS jest złożenie wniosku na obowiązującym druku, deklaracji o dochodach oraz oświadczenia.

4. Przyszły najemca zawiera ze Złotowskim TBS umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości max 25%. Ponadto zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu danego lokalu mieszkalnego. Kwota partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej podlega zwrotowi w chwili opuszczenia lokalu przez najemcę.

5. Zarząd Złotowskiego TBS podaje do publicznej wiadomości, w sposób miejscowo przyjęty, termin pobierania i składania wniosków o zawarcie umowy o budowę lokali mieszkalnych na wynajem o czynszach regulowanych.

6. Wnioski o wynajęcie mieszkań są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową Złotowskiego TBS w składzie od 3 do 5 osób powoływaną przez Zgromadzenie Wspólników.

7. Pierwszeństwo w zawarciu ze Spółką umowy najmu lokalu mieszkalnego mają:
– osoby zajmujące samodzielne lokale w zasobach komunalnych Gminy Miasto Złotów, które przed zawarciem umowy najmu przekażą je do dyspozycji Gminy Miasto Złotów,
– osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub osoby zamieszkujące z nimi w jednym gospodarstwie domowym,
– osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej, posiadające Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

8. Kryteria finansowe, brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkania w zasobach Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
1) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim więcej niż:
– o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
– o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
– o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:
– 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
– 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
– 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
– 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
– 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim oraz współczynnika 1,2,
3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu nie był niższy niż:
– 150% najniższej emerytury określonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
– 100% najniższej emerytury określonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w przeliczeniu na każdego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Kryteria dochodowe dla najemców

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

1

1 544,70 zł

5 789,38 zł

2

2059,60 zł

8 684,07 zł

3

3089,40 zł

10 613,86 zł

4

4119,20 zł

12 543,65 zł

5

5149,00 zł

14 473,45 zł

6

6178,80 zł

 16 403,24 zł

7

7208,60 zł

18 333,03 zł

Podstawa obliczeń:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Najniższa emerytura (od 1 marca 2017r.) ogłoszona przez Prezesa ZUS – 1000,00 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim w 2016r.
– 3 711,14 zł

Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz 2071, z 2016r. poz. 195, 615).

WAŻNE:

oplatyzasprzatanie

regulaminmediow

akt

deklaracja

porzadek

oswiadczenie

wniosek_o najem mieszkania

Alarmowe:

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne,

985 – MOPR, WOPR, GOPR i TOPR,

997 – policja,

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

991 – pogotowie energetyczne,

992 – pogotowie gazowe,

993 – pogotowie ciepłownicze,

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,