Ogłoszenia i komunikaty

 

Informacje dla przyszłych najemców lokali mieszkalnych stanowiących zasoby Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

1. Lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego Złotowskiego TBS, wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, może być wynajmowany wyłącznie osobie fizycznej.

2. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego położonego na terenie Złotowa.

3. Podstawą do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Złotowskiego TBS jest złożenie wniosku na obowiązującym druku, deklaracji o dochodach oraz oświadczenia.

4. Przyszły najemca zawiera ze Złotowskim TBS umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości max 25%. Ponadto zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu danego lokalu mieszkalnego. Kwota partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej podlega zwrotowi w chwili opuszczenia lokalu przez najemcę.

5. Zarząd Złotowskiego TBS podaje do publicznej wiadomości, w sposób miejscowo przyjęty, termin pobierania i składania wniosków o zawarcie umowy o budowę lokali mieszkalnych na wynajem o czynszach regulowanych.

6. Wnioski o wynajęcie mieszkań są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową Złotowskiego TBS w składzie od 3 do 5 osób powoływaną przez Zgromadzenie Wspólników.

7. Pierwszeństwo w zawarciu ze Spółką umowy najmu lokalu mieszkalnego mają:
– osoby zajmujące samodzielne lokale w zasobach komunalnych Gminy Miasto Złotów, które przed zawarciem umowy najmu przekażą je do dyspozycji Gminy Miasto Złotów,
– osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub osoby zamieszkujące z nimi w jednym gospodarstwie domowym,
– osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej, posiadające Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

8. Kryteria finansowe, brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkania w zasobach Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
1) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim więcej niż:
– o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
– o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
– o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:
– 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
– 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
– 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
– 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
– 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim oraz współczynnika 1,2,
3) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu nie był niższy niż:
– 150% najniższej emerytury określonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
– 100% najniższej emerytury określonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w przeliczeniu na każdego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Kryteria dochodowe dla najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wańkowicza

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

1

1 544,70 zł

6 142,98 zł

2

2059,60 zł

9 214,48 zł

3

3089,40 zł

11 262,14 zł

4

4119,20 zł

13 309,80 zł

5

5149,00 zł

15 357,46 zł

6

6178,80 zł

 17 405,12 zł

7

7208,60 zł

19 452,78 zł

Kryteria dochodowe dla najemców lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kocika

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

1

1 544,70 zł

5 197,91 zł

2

2059,60 zł

7 796,86 zł

3

3089,40 zł

9 687,01 zł

4

4119,20 zł

11 340,89 zł

5

5149,00 zł

13 231,04 zł

6

6178,80 zł

 15 121,19 zł

7

7208,60 zł

17 011,34 zł

Podstawa obliczeń:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Najniższa emerytura (od 1 marca 2018r.) ogłoszona przez Prezesa ZUS – 1029,80 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim w 2017r.
– 3 937,81 zł

Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Z 2018r. poz 1020, 1540, 2529).

WAŻNE:

oplatyzasprzatanie

regulaminmediow

akt

deklaracja

porzadek

oswiadczenie

wniosek_o najem mieszkania

Alarmowe:

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne,

985 – MOPR, WOPR, GOPR i TOPR,

997 – policja,

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

991 – pogotowie energetyczne,

992 – pogotowie gazowe,

993 – pogotowie ciepłownicze,

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,