Minął termin składania deklaracji o dochodach

Zgodnie z Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz 2071, z 2016r. poz. 195, 615) dnia 31 maja 2016r. minął termin składania deklaracji o dochodach przez osoby wynajmujące lokale mieszkalne z zasobów Złotowskiego TBS. W myśl ww przepisu najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Złotowa.
Kolejny termin złożenia deklaracji przypada na dzień 31 maja 2018r.

Kryteria dochodowe dotyczące najemców lokali mieszkalnych

przy ul. Wańkowicza 7 oraz 9*

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

1

1 320,68 zł

5 797,23 zł

2

1 760,90 zł

8 695,34 zł

3

2 641,35 zł

10 628,25 zł

4

3 521,80 zł

12 560,65 zł

5

4 402,25 zł

14 493,06 zł

6

5 282,70 zł

16 425,47 zł

7

6 163,15 zł

18 357,88 zł

8

7 043,60 zł

20 290,29 zł

* dotyczy najemców będących partycypantami

Podstawa obliczeń:
1. Najniższa emerytura (w 2015r.) ogłoszona przez Prezesa ZUS – 880,45 zł.
2. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim w I kw 2015r.
– 3 716,17 zł.
4. Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz 2071, z 2016r. poz. 195, 615).

W przypadku przekroczenia maksymalnego pułapu dochodów określonego w tabeli towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1% wyższej od czynszu dotychczasowego, za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną w tabeli.

 

WAŻNE:

 

regulaminmediow

akt

 

porzadek

 

 

Alarmowe:

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne,

985 – MOPR, WOPR, GOPR i TOPR,

997 – policja,

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

991 – pogotowie energetyczne,

992 – pogotowie gazowe,

993 – pogotowie ciepłownicze,

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,