Zamówienia

 

Złotów, 31.08.2017r.

Nr sprawy: ZTBS/3/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., jako Inwestor zadania: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2/19 i 3 przy ul. Kocika w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem.

 1. Przedmiot zamówienia – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności:

  1. Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

  2. Kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów i materiałów wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie RP.

  3. Kontrola oraz odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach oraz odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

  4. Przeprowadzanie oraz sporządzanie protokołów odbiorów częściowych oraz końcowego.

  5. Potwierdzenie usunięcia stwierdzonych wad, jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

  6. Informowanie Inwestora o postępach w realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz wszelkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

  7. Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez strony.

 1. Termin realizacji zamówienia – równoznaczny z terminem wykonania robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy z Generalnym Wykonawcą robót: do dnia 30 listopada 2017r.

 2. Podmiot zamawiający:

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Al. Piasta 1, 77-400 Złotów,

Osoba do kontaktu z Oferentami:

Przemysław Pająk – 692 073 885, e-mail: tbs@zlotow.pl

 1. Warunki udziału w zamówieniu

Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmieniać jej treści w okresie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający żąda, aby oferent dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 1. Termin złożenia ofert

Ofertę cenową należy złożyć w Biurze Złotowskiego TBS przy ul. Wańkowicza 9 w Złotowie w terminie do 11 września włącznie do godz. 1100, w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zespołu garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2/19 i 3 przy ul. Kocika w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.

 1. Oferta

W złożonej ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, podatek VAT i cenę brutto.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie rozpatrywał kryterium „cena” w wadze 100%.

 1. Wykaz wymaganych dokumentów

  1. Formularz ofertowy

  2. Oświadczenie

 1. Pozostałe informacje

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB dostępna na stronie bip.zlotow.pl

 1. Załączniki:

 1. Nr 1 – Formularz Ofertowy <-pobierz PDF

 2. Nr 2 – Oświadczenie <-pobierz PDF

WAŻNE:

oplatyzasprzatanie

regulaminmediow

akt

deklaracja

porzadek

oswiadczenie

wniosek_o najem mieszkania

Alarmowe:

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne,

985 – MOPR, WOPR, GOPR i TOPR,

997 – policja,

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

991 – pogotowie energetyczne,

992 – pogotowie gazowe,

993 – pogotowie ciepłownicze,

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,