Zmiana ustawy dla wynajmujących weszła w życie

Dnia 26 października 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.
Ustawa modyfikuje limit dochodów osób uprawnionych do najmu lokali z zasobów Spółki zawieranych po 25 października 2015r.

Do umów najmu zawartych od dnia 26 października 2015 r. (pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie nowelizacji ustawy) stosowane będą nowe zasady weryfikacji dochodów:
・ deklaracja raz na 2 lata do 31 maja danego roku,
・ wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenie w przypadku złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą,
・ gdy najemca przekracza dochody, towarzystwo wypowiada umowę w części dotyczącej czynszu określając nową stawkę w wysokości 1% wyższej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu ponad wysokość ustawową,
・ w przypadku gdy najemca płaci podwyższoną stawkę czynszu towarzystwo może na wniosek najemcy skrócić 2 letni okres na złożenie kolejnej deklaracji i jeśli najemca wykaże w tej deklaracji że dochód nie przekracza progów ustawowych towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu ustalając stawkę czynszu na niższym poziomie,
・ w przypadku gdy najemca wykaże w 3 kolejnych deklaracjach dochody przekraczające progi ustawowe w tym w trzeciej deklaracji dochody przekraczające o 50%, towarzystwo wypowiada umowę najmu.

W związku z uruchomieniem rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015r. Dz. U. z 27 października 2015r. poz. 1720) Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło przygotowania do budowy nowych lokali mieszkalnych przeznaczonych pod najem.
Planowana inwestycja obejmować będzie budowę 3 budynków składających się z 6 lokali mieszkalnych oraz zespołu 18 garaży.

Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych skorzystaniem z oferty Złotowskiego TBS rozpocznie się w lutym – marcu 2016r.

WAŻNE:

oplatyzasprzatanie

regulaminmediow

akt

deklaracja

porzadek

oswiadczenie

wniosek_o najem mieszkania

Alarmowe:

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne,

985 – MOPR, WOPR, GOPR i TOPR,

997 – policja,

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

991 – pogotowie energetyczne,

992 – pogotowie gazowe,

993 – pogotowie ciepłownicze,

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,