Informacje dla przyszłych najemców lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Złotowskiego TBS Sp. z o.o.

 

 1. Lokal mieszkalny należący do zasobu mieszkaniowego Złotowskiego TBS, wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, może być wynajmowany wyłącznie osobie fizycznej.
 2. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego położonego na terenie Złotowa.
 3. Podstawą do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Złotowskiego TBS jest złożenie wniosku na obowiązującym druku, deklaracji o dochodach oraz oświadczenia.
 4. Przyszły nabywca zawiera ze Złotowskim TBS umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości max 25%. Ponadto zobowiązany jest do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu danego lokalu mieszkalnego. Kwota partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej podlega zwrotowi w chwili opuszczenia lokalu przez najemcę.
 5. Zarząd Złotowskiego TBS podaje do publicznej wiadomości, w sposób miejscowo przyjęty, termin pobierania i składania wniosków o zawarcie umowy o budowę lokali mieszkalnych na wynajem o czynszach regulowanych.
 6. Wnioski o wynajęcie mieszkań są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową Złotowskiego TBS w składzie od 3 do 5 osób powoływaną przez Zgromadzenie Wspólników.
 7. Pierwszeństwo w zawarciu ze Spółką umowy najmu lokalu mieszkalnego mają:
 • osoby zajmujące samodzielne lokale w zasobach komunalnych Gminy Miasto Złotów, które przed zawarciem umowy najmu przekażą je do dyspozycji Gminy Miasto Złotów,
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub osoby zamieszkujące z nimi w jednym gospodarstwie domowym,
 • osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej, posiadające Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 1. Kryteria finansowe, brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkania w zasobach Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 2b, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:
 1. 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 2. 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 3. dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:
 1. 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 2. 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 3. 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 4. 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 5. 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2. –

 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu nie był niższy niż:
 • 150% najniższej emerytury określonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 • 100% najniższej emerytury określonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w przeliczeniu na każdego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego