Kilka słów

O nas

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została uchwałą Nr XXXYIII/196/97 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. oraz uchwałą Nr 356/98 Zarządu Miejskiego w Złotowie z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie wniesienia kapitału zakładowego do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Złotowie.

Przedmiotem działania Złotowskiego TBS jest realizacja zadań Gminy Miasta Złotów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, polegające na budowie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu. Dodatkowo Spółka może prowadzić następującą działalność:

– nabywać budynki mieszkalne,

– przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców na zasadzie najmu,

– wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Złotowskiego TBS,

– sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi.

Na dzień 31 października 2014 roku Spółka zarządzała dwoma budynkami wielorodzinnymi położonymi przy ul. M. Wańkowicza 7 i 9. W skład ww. obiektów wchodzi 67 mieszkań, 27 garaży oraz 1 lokal użytkowy.

Budynki zrealizowano w oparciu o kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzone w 2009r. ustawy zamknęły możliwość realizowania nowych inwestycji mieszkaniowych przy pomocy ww funduszu.

Organami Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. są:

Zgromadzenie wspólników – całość udziałów w ZTBS sp. z o.o. obejmuje jedyny Wspólnik Gmina Miasto Złotów.

Rada Nadzorcza składająca się z 3 osób w składzie:

Jerzy Teusz – Przewodniczący

Justyna Boruń-Szczygieł – Sekretarz

Andrzej Łakomecki – Członek Rady

Jednoosobowy Zarząd

Prezes Zarządu – Przemysław Pająk

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało utworzone z myślą o tych mieszkańcach Złotowa, których sytuacja finansowa nie pozwala na nabycie mieszkania lub domu na własność, jednocześnie posiadających dochody gwarantujące regularne opłacanie czynszu za lokal. Najemcą lokalu mieszkalnego z zasobu Złotowskiego TBS może zostać osoba, która spełnia kryteria wynikające z ustawy z 26 października 1995 r. O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 255 oraz z 2015 r. poz. 1169 i 1582).

osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, które w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

TBS może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez niego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega,

osoby posiadające wymagany wkład finansowy (partycypacja),

średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Dotyczy lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu z BGK na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009r.

średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu, nie przekracza 1,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, nie przekracza:

a) 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 200% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą koleją osobę w gospodarstwie domowym.

Dotyczy lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego z BGK oraz na podstawie wniosku o kredyt złożonego do 30 września 2009r. (środki z KFM) w przypadku, kiedy najemca nie jest partycypantem.

dochód gospodarstwa domowego przed dniem zawarcia umowy najmu nie może być niższy niż:

a) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 100 % najniższej emerytury na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym.

Wymagany wkład własny czyli tzw. partycypacja, to nie więcej niż 30% wartości mieszkania. TBS zwraca ją po zakończeniu umowy najmu w terminie do 12 miesięcy od daty opuszczenia mieszkania. W dniu zwrotu partycypacji, jej kwotę oblicza się według zasad określonych w art. 29a ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z późn. zm.

Oprócz kwoty partycypacji, przed wprowadzeniem się do mieszkania najemca wpłaca kaucję w wysokości trzymiesięcznego czynszu, która również jest mu zwracana w momencie rozwiązania umowy najmu. Najemca mieszkania płaci miesięczny czynsz, który nie może być wyższy w skali roku niż 4 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Najemca jest zobowiązany co dwa lata składać deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. W przypadku, gdy dochody gospodarstwa domowego najemcy przekraczają ustalone kryteria TBS może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej wysokości czynszu i zastosować czynsz wolny..

Reasumując można stwierdzić, że jedną grupę najemców Złotowskiego TBS stanowią osoby młode na tzw. „dorobku”, które z czasem po osiągnięciu odpowiednich dochodów będą miały możliwość zakupu własnego mieszkania lub domu mieszkalnego. Drugą ważną grupę stanowią najemcy nie mający zamiaru zaciągać kredytów hipotecznych, które często stanowią długoletnie i znaczne obciążenie dla budżetu domowego. Wybierają zatem najem świadomie, co daje im zdecydowanie większe poczucie stabilizacji, niż własne mieszkanie z długoterminowym kredytem, często powodującym zobowiązanie „na całe życie”.

Niewątpliwym atutem najmu mieszkań z zasobów Towarzystwa jest czynsz niższy w porównaniu do cen rynkowych, jak również to, że środki zainwestowane w budowę mieszkania w postaci partycypacji oraz kaucja podlegają w całości zwrotowi po opuszczeniu zasobów mieszkaniowych TBS.

Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść Towarzystwa jest fakt, że mieszkania przeznaczone do najmu są w pełni wykończone. Nie zachodzi więc konieczność poniesienia znacznych nakładów na prace wykończeniowe związane np. ułożeniem na posadzkach paneli, płytek, montażem drzwi wewnętrznych, wykończeniem łazienki. W dniu przekazania mieszkania są gotowe do zasiedlenia.

Najem mieszkania od TBS daje gwarancję stabilizacji i bezpieczeństwa. Jeżeli najemca spełnia wymogi określone przepisami prawa oraz regularnie opłaca czynsz Towarzystwo, nie ma możliwości wypowiedzenia mu umowy najmu. Nie jest więc narażony na nagłą zmianę decyzji właściciela lokalu, jak ma to miejsce w przypadku skorzystania z oferty rynkowej.

Wysoka jakość wykonania!

Nasze projekty wykonywane są kompleksowo, a jakość wykonania to najwyższej jakość materiały.

join community

Mieszkanie w TBS się opłąca!

Wynajem mieszkania w Złotowskim TBS to wiele zalet!

Niskie koszty

Niższe koszty w porównaniu do rynkowych cen sprawiają, że TBS się naprawdę opłaca!

Wykończone mieszkanie

Kolejny istotny atut mieszkań, to kompletne ukończenie!

Bezpieczeństwo

Po spełnieniu wymogów prawa, najemca korzysta z bezpiecznego wynajmu, czyli posiada pewność że wynajmujący nie zmieni decyzji!